گل های داوودی

نام اثر: گل های داوودی – رنگ روغن ایجاد اثر در سال ۲۰۱۳ ابعاد واقعی اثر: ۷۳۷ * ۱۰۲۴